KOC HRANA

KOC HRANA 2


  • SESTAVA 
Partnerstvo projekta, ki bo trajalo od septembra 2019 do maja 2022,  tvorijo Gospodarska zbornica Slovenije (Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Združenje za kemijo, Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo) in Pomurska gospodarska zbornica ter 25 podjetij iz kmetijske in živilske, 5 podjetij iz plastično predelovalne industrije in 5 podjetij in papirne dejavnosti, kjer proizvajajo material ali embalažo za živila. Skupni interes partnerstva je krepiti kompetence zaposlenih na področju digitalizacije poslovnih procesov, uvajanje novih tehnologij in materialov, varnosti hrane in materialov, ki prihajajo v stik z živili, kot tudi razvoja novih izdelkov in materialov.
  • AKTIVNOSTI
Glavne aktivnosti in področja sodelovanja med partnerji bodo spoznavanje partnerjev in dejavnosti, procesov proizvodnje, prodajnih trgov, poslovnih modelov, delitev dobrih praks znotraj in med dejavnostmi, udeležba na skupnih izobraževanjih na področju digitalizacije in Eko designa, poznavanje zakonodaje in trendov  ter sodelovanje na predstavitvah/sejmih.
  • REZULTATI IN UČINKI
Ključni rezultat bo "Akademije za živila in materiale, ki prihajajo v stik z živili", ki bo oblika skupnega izobraževanja in bo delovala tudi po poteku partnerstva. Nadaljevali bomo s skupno mrežo/odborom upravljanja s kadri v podjetjih, s ciljem ozaveščanja zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenskega učenja. S sistematičnim, dodatnim usposabljanjem kadrov želimo povečati produktivnost in konkurenčnost verig vrednosti s poudarkom na varnosti, kakovosti živil in materialov, saj prihajajo na tem področju velike spremembe. Želimo izboljšati tudi komunikacijo in motivacijo za delo, vzpostaviti sisteme sodelovanja znotraj podjetij, med njimi in sodelovanja z deležniki. 
  • SEZNAM KOMPETENC
Usmerjenost na izboljšave procesov
Osredotočenost na kupce, nove pristope trženja in marketinga
Izboljšanje znanj digitalizacije, avtomatizacije, robotizacije in logistike
Strokovnost na področju naprav, strojev, opreme in materialov
Skrb za kakovost , gospodarnost in odgovorno ravnanje
Poznavanje zakonodaje
Inovativnost
Eko design
Skrb za trajnosti razvoj
Vodenje, odločanje, prevzemanje odgovornost
Veščine prenašanja znanja, vseživljenskega učenja in mentorstva
Medsebojno sodelovanje, komunikacija in timsko delo

Projekt so omogočili: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS,  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  in Evropski socialni sklad.