[MEGAMENI]
KOC HRANA
PROJEKT KOC HRANA 

Namen pričetka projekta KOC HRANA v letu 2017 je bil v sofinanciranju vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov na področju hrane, ki ga izvaja partnerstvo in bi tako prispeval k izboljšanju kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v panožnih podjetjih ter omogočal krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Cilj prvega projekta KOC HRANA je bil vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov, v okviru katerega se bo zviševala usposobljenost na določenih delovnih mestih v podjetjih, ki so vključena v partnerstvo.

 V okviru projekta smo na začetku predvideli, da dosežemo vsaj 1659 vključitev v usposabljanja, ki bodo omogočila pridobivanje kompetenc za zaposlene v podjetjih partnerstva. Rezultati projekta KOC HRANA so bili v letih 2017 – 2018 izpolnjeni in preseženi.

 Če izpostavimo nekaj številk KOC HRANA:

  • 26 vključenih podjetij
  • 2.122 izvedenih izobraževalnih vključitev
  • 1.340 oseb
  • več kot 227 usposabljanj
  • 30 % preseganje napovedanih vključitev

Kvantificirani cilji (kazalniki), ki smo jih spremljajo na ravni projekta:

  • število vključenih v programe usposabljanja;
  • število izdelanih ali nadgrajenih kompetenčnih modelov na ravni panoge/področja delovanja KOC;
  • število oblikovanih programov usposabljanj in/ali podanih pobud za pripravo oziroma spremembo poklicnega standarda in posledično izobraževalnega programa oziroma nacionalne poklicne kvalifikacije.

Zaradi potrebe po hitrem zagonu projekta KOC HRANA smo dne 23. 3. 2017 na GZS v Ljubljani izvedli  1. SKUPNI SESTANEK PARTNERSTVA KOC HRANA.

Na srečanju smo dorekli terminski plan, predstavili potek dela, osnovna pravila ter se dogovorili v zvezi zagona KOC Hrana.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 1. 3. 2017 objavil rezultate za razpis Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017/2018. Med podprtimi projekti je bil tudi projekt KOC Hrana, za katerega smo na Gospodarski zbornici Slovenije ZKŽP in v sodelovanju s Pomursko gospodarsko zbornico ter panožnimi partnerji uspeli pridobiti sofinanciranje za izvedbo planiranih aktivnosti v višini 293.964,30 EUR. Projekt KOC Hrana delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 -2020. Projekt delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Nekaj utrinkov s prvega srečanja najdete na spodnjih fotografijah.


KOMPETENTNI KADRI ZA VEČJO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA AGROŽIVILSTVA - 15. oktober 2018

Zaključna konferenca Kompetenčnega centra za kadre na področju agroživilstva - KOC HRANA

V okviru Kadrovske konference Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij je potekala zaključna konferenca Kompetenčnega centra za kadre na področju agroživilstva – KOC HRANA, katerega prijavitelj je Pomurska gospodarska zbornica (PGZ), GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pa je v vlogi kadrovskega partnerja. Glavni cilj projekta je bil povečati kompetence zaposlenih za njihovo delo. Od marca 2017 do konca decembra 2018 je tako vseh 26 podjetij v različnih usposabljanjih izvedlo 2.122 izobraževalnih vključitev,  1.340 oseb je obiskalo več kot 227 usposabljanj. Projekt lahko označimo kot uspešen, saj presega napovedane vključitve za 27 %.


Sporočilo za javnosti

Sporočilo za medije_KOC HRANA.pdf

Nekaj fotografij iz zaključne konference KOC HRANA, 15. oktober 2018

KOCHRANA_zakljucek_Slike.pdf